Klokken van troost en hoop

Aan: Parochianen van St Jan de Doper, geloofsgemeenschap Cosmas en Damianus in Abcoude

Graag infomeren wij dat wij de komende 3 woensdagen van 19.00 uur tot 19.15 uur de klokken zullen luiden omdat wij gehoor geven aan de oproep van de Raad van Kerken. Deze oproep en de redenen daarvoor staan hieronder beschreven.

“Klokken van troost en hoop

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. De Raad sluit hierin aan bij een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in Rotterdam. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen. “ 

Wij hopen van harte dat u het eens kunt zijn met deze actie voor bemoediging, hoop en troost.

Voor het geval u woorden zoekt om uw gevoelens bij het bidden tot uitdrukking te brengen, geven wij hierna het gebed weer dat de bisschoppen hiervoor hebben voorgesteld.

God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig nu wij allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.                                                                                                          www.rkkerk.nl

Met vriendelijke groet

Locatieraad en pastoraatgroep

Geloofsgemeenschap HH Cosmas en Damianus

Abcoude